Others
6523
Ueno Taishido (Ueno Daishido)
early Meiji Area : Tokyo
6524
Ueno Otamaya (Ueno Otamaya)
early Meiji Area : Tokyo
6525
Oyukino-matsu Pine of Negishi (Negishi)
early Meiji Area : Tokyo
6526
Oujiinari Shrine (Oji Inari)
early Meiji Area : Tokyo
6527
Mt. Asuka (Asukayama)
early Meiji Area : Tokyo
6528
Mt. Asuka (Asukayama)
early Meiji Area : Tokyo
6529
Asakusa (Asakusa)
early Meiji Area : Tokyo
6530
Yoshiwara Nakano-machi (Yoshiwara nakanocho)
early Meiji Area : Tokyo
6531
Asakusa Honganji Temple (Asakusa, Honganji)
early Meiji Area : Tokyo
6532
Asakusa Park (Asakusa, Koen)
early Meiji Area : Tokyo
6533
Asakusa Kan'non (Asakusa Kannon)
early Meiji Area : Tokyo
6534
Kamisochi, Fukagawa (Fukagawa Kamisochi)
early Meiji Area : Tokyo
6535
Fukagawa Shrine (Fukagawa Hachimansha)
early Meiji Area : Tokyo
6536
Kameido (Kameido)
early Meiji Area : Tokyo
6537
Yanagibashi (Yanagibashi)
early Meiji Area : Tokyo
6538
Kameido Tenjin (Kameido Tenjin)
early Meiji Area : Tokyo
6539
Kameido Tenjin Honsha (Kameido, Tenjin Honsha)
early Meiji Area : Tokyo
6540
Mukojima (Mukojima)
early Meiji Area : Tokyo
6541
Mukojima (Mukojima)
early Meiji Area : Tokyo
6542
Mukojima (Mukojima)
early Meiji Area : Tokyo
6543
Mukojima (Mukojima)
early Meiji Area : Tokyo
6544
Mukojima (Mukojima)
early Meiji Area : Tokyo
6545
Aika-en at Mukojima (Mukojima Aikaen)
early Meiji Area : Tokyo
6546
Horikiri (Horikiri)
early Meiji Area : Tokyo
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ 11 ]  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26